دعا درماه مبارک رمضان/جلسه هشتم/آیت الله حاج آقامجتبی تهرانی

دعا درماه مبارک رمضان/جلسه هشتم/آیت الله حاج آقامجتبی تهرانی

دعا درماه مبارک رمضان/جلسه هشتم/آیت الله حاج آقامجتبی تهرانی

آیت الله حاج آقامجتبی تهرانی

دعا درماه مبارک رمضان/جلسه هشتم

منبع : موسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی

همسنگران