اسامی برندگان مسابقه نشرحدیث مهدویت/من خادمیار کوچک امام زمانم/مهدیه شهرستان آمل

اسامی برندگان مسابقه نشرحدیث مهدویت/من خادمیار کوچک امام زمانم/مهدیه شهرستان آمل

اسامی برندگان مسابقه نشرحدیث مهدویت/من خادمیار کوچک امام زمانم

این مسابقه در کانال دختران انقلاب مهدیه شهرستان آمل با شرکت بیش از 150 خانواده انجام شد که بیش اش از 150 حدیث معتبر مهدویت توسط شرکت کنندگان در دیگر گروه ها و کانال ها و توسط 54هزارنفر بازدید داشته ومورد استفاده کاربران محترم قرار گرفته است.

آمار کل شرکت کنندگان همراه با تعداد بازدید

مهدیه شهرستان آمل 

آمار 20 نفر برتر مسابقه نشر حدیث مهدویت 

من خادمیار کوچک امام زمانم

مهدیه شهرستان آمل

همسنگران