مجموعه درس اوصاف الاشراف/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس اوصاف الاشراف/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس اوصاف الاشراف/آیت الله یزدان پناه نیاکی

فایل های سلسله جلسات درس اوصاف الاشراف توسط استاد سید یدالله یزدان پناه در حوزه عرفان اسلامی

برای دریافت صوت این درس به شکل قسمت بندی شده می توانید از قسمت زیر اقدام نمایید؛

 

اوصاف الاشراف (صوت ۱ تا ۱۰)

اوصاف الاشراف (صوت ۱۱ تا ۲۰)

اوصاف الاشراف (صوت ۲۱ تا ۳۰)

اوصاف الاشراف (صوت ۳۱ تا ۴۰)

اوصاف الاشراف (صوت ۴۱ تا ۵۰)

اوصاف الاشراف (صوت ۵۱ تا ۶۰)

اوصاف الاشراف (صوت ۶۱ تا ۷۰)

اوصاف الاشراف (صوت ۷۱ تا ۸۰)

اوصاف الاشراف (صوت ۸۱ تا ۹۰)

اوصاف الاشراف (صوت ۹۱ تا ۱۰۰)

اوصاف الاشراف (صوت ۱۰۱ تا ۱۱۰)

اوصاف الاشراف (صوت ۱۱۱ تا ۱۲۰)

اوصاف الاشراف (صوت ۱۲۱ تا ۱۳۰)

اوصاف الاشراف (صوت ۱۳۱ تا ۱۴۰)

اوصاف الاشراف (صوت ۱۴۱ تا ۱۴۶)

 

 

 

منبع : مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

همسنگران