مجموعه درس های تفسیر المیزان/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس های تفسیر المیزان/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس های تفسیر المیزان/آیت الله یزدان پناه نیاکی

این درس، درس خارج تفسیر با محوریت کتاب تفسیر شریف المیزان اثر فاخر علامه سید محمد حسین طباطبایی است. جناب استاد با توجه اهمیت و جایگاه ویژه تفسیر المیزان، محور درس تفسیر خویش را این کتاب قرار دادند. (کتاب «منزلت بی مانند المیزان» که برگرفته از جلسات ابتدایی این درس است، به تبیین جایگاه این کتاب پرداخته است.) کیفیت برگزاری این درس نیز بسان سایر دروس خارج است، استاد ابتدا با بیان مطالب علامه در المیزان بحث را آغاز و پس از تبیین دقیق تمام مباحث ایشان، به تبیین بیان مختار خویش می پردازند.
جناب استاد بیش از ۱۳۰ جلسه به تبیین مباحث مقدماتی و مبانی مهم در علم تفسیر پرداختند که می تواند برای پژوهندگان علم تفسیر، بسیار مفید باشد.
پس از آن به تفسیر سوره حمد پرداختند. ۳۰ جلسه ابتدایی تفسیر این سوره به تفسیر «بسم الله الرحمن الرحیم» گذشت که مباحث ناب و شیرینی را در خود جای داده است. تفسیر سوره حمد تا جلسه ۳۱۰ ادامه پیدا کرد و پس از آن استاد به بحث مهمی در روش های تفسیری به نام «تاویل و جری» پرداختند. این مباحث از جلسه ۳۱۱ تا ۳۴۳ ادامه یافت و استاد بعد از تبیین دیدگاه علامه طباطبایی درباره جری و تأویل، به تبیین دیدگاه مختار خویش پرداختند.
تفسیر سوره بقره از جلسه ۳۴۴ آغاز شده و تا کنون که تعداد جلسات این درس از ۳۸۰ جلسه عبور کرده است، همچنان ادامه دارد.

برای دریافت صوت این درس به شکل قسمت بندی شده می توانید از قسمت زیر اقدام نمایید؛

 

درس تفسیر المیزان – سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

درس تفسیر المیزان (صوت ۱ تا ۱۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۱۱ تا ۲۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۲۱ تا ۲۵)

 

درس تفسیر المیزان – سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

درس تفسیر المیزان (صوت ۲۶ تا ۳۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۳۱ تا ۴۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۴۱ تا ۵۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۵۱ تا ۶۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۶۱ تا ۷۱)

 

درس تفسیر المیزان – سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷

درس تفسیر المیزان (صوت ۷۲ تا ۸۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۸۱ تا ۹۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۹۱ تا ۱۰۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۱۰۱ تا ۱۰۹)

 

درس تفسیر المیزان – سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

درس تفسیر المیزان (صوت ۱۱۰ تا ۱۲۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۱۲۱ تا ۱۳۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۱۳۱ تا ۱۴۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۱۴۱ تا ۱۵۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۱۵۱ تا ۱۶۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۱۶۱ تا ۱۷۱)

 

درس تفسیر المیزان – سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

درس تفسیر المیزان (صوت ۱۷۲ تا ۱۸۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۱۸۱ تا ۱۹۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۱۹۱ تا ۲۰۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۲۰۱ تا ۲۱۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۲۱۱ تا ۲۲۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۲۲۱ تا ۲۳۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۲۳۱ تا ۲۴۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۲۴۱ تا ۲۴۸)

 

درس تفسیر المیزان – سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰

درس تفسیر المیزان (صوت ۲۴۹ تا ۲۶۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۲۶۱ تا ۲۷۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۲۷۱ تا ۲۸۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۲۸۱ تا ۲۹۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۲۹۱ تا ۳۰۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۳۰۱ تا ۳۱۰)

 

درس تفسیر المیزان – سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

درس تفسیر المیزان (صوت ۳۱۱ تا ۳۲۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۳۲۱ تا ۳۳۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۳۳۱ تا ۳۴۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۳۴۱ تا ۳۵۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۳۵۱ تا ۳۶۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۳۶۱ تا ۳۷۲)

 

درس تفسیر المیزان – سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

درس تفسیر المیزان (صوت ۳۷۳ تا ۳۸۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۳۸۱ تا ۳۹۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۳۹۱ تا ۴۰۰)

درس تفسیر المیزان (صوت ۴۰۱ تا ۴۱۰)

منبع : مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

همسنگران