دعا درماه مبارک رمضان/جلسه بیست و دوم/آیت الله حاج آقامجتبی تهرانی

دعا درماه مبارک رمضان/جلسه بیست و دوم/آیت الله حاج آقامجتبی تهرانی

دعا درماه مبارک رمضان/جلسه بیست و دوم/آیت الله حاج آقامجتبی تهرانی

آیت الله حاج آقامجتبی تهرانی

دعا درماه مبارک رمضان/جلسه بیست و دوم

منبع : موسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی

همسنگران