مجموعه درس های عرفان در وادی عمل/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس های عرفان در وادی عمل/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس های عرفان در وادی عمل/آیت الله یزدان پناه نیاکی

این درس بحثی آزاد در مباحث عرفان عملی و سلوک است. استاد یزدان پناه پس از آن که یک دور کتاب شریف شرح منازل السایرین ملاعبدالرزاق کاشانی را در حوزه علمیه قم درس دادند، بنا به نیازهایی که در فضای عرفان عملی احساس می شد و مباحث فراوانی که در تراث غنی عرفان اسلامی وجود داشت، ولی نه کسی بدان خوب پرداخت و نه متناسب با شرایط کنونی عرضه شد، این درس را آغاز کردند. در این درس، کتاب خاصی محور نیست و استاد به شرح هر موضوعی که مناسب یافتند، می پردازند.
موضوعاتی که تاکنون در این درس از آن بحث شده است: شرحی مختصر بر کتاب رساله الولایه علامه طباطبایی، شرح مختصر زیارت امین الله، بحث مراقبه (که در ضمن آن استاد بحثی اجتهادی با عنوان «فقه السلوک» را بیان کردند)، اسرار الصلاه، شرح مختصر زیارت مطلقه دوم اباعبدالله علیه السلام، بحث ایمان، بحث عمل صالح، بحث اسماء حسنی و تعامل سلوکی با آن ها، بحث مکتب سلوکی علامه حسن زاده آملی ره.
لازم به ذکر است بحث اسرار الصلاه با عنوان «آیین بندگی و دلدادگی» و شرح زیارت امین الله و زیارت مطلقه دوم اباعبدالله علیه السلام با عنوان «جرعه هایی از زلال معنویت» در قالب کتاب به چاپ رسیده است.

برای دریافت صوت این درس به شکل قسمت بندی شده می توانید از قسمت زیر اقدام نمایید؛

 

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۱ تا ۱۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۱۱ تا ۲۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۲۱ تا ۳۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۳۱ تا ۴۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۴۱ تا ۵۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۵۱ تا ۵۹)

 

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۶۰ تا ۷۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۷۱ تا ۸۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۸۱ تا ۹۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۹۱ تا ۱۰۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۱۰۱ تا ۱۱۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۱۱۱ تا ۱۲۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۱۲۱ تا ۱۳۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۱۳۱ تا ۱۴۳)

 

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵) (صوت ۱۴۴ تا ۱۵۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵) (صوت ۱۵۱ تا ۱۶۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵) (صوت ۱۶۱ تا ۱۷۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵) (صوت ۱۷۱ تا ۱۸۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵) (صوت ۱۸۱ تا ۱۹۳)

 

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶) (صوت ۱۹۴ تا ۲۰۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶) (صوت ۲۰۱ تا ۲۱۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶) (صوت ۲۱۱ تا ۲۲۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶) (صوت ۲۲۱ تا ۲۲۹)

 

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷) (صوت ۲۳۰ تا ۲۴۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷) (صوت ۲۴۱ تا ۲۵۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷) (صوت ۲۵۱ تا ۲۶۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷) (صوت ۲۶۱ تا ۲۷۰)

 

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸) (صوت ۲۷۱ تا ۲۸۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸) (صوت ۲۸۱ تا ۲۹۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸) (صوت ۲۹۱ تا ۳۰۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸) (صوت ۳۰۱ تا ۳۰۸)

 

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹) (صوت ۳۰۹ تا ۳۲۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹) (صوت ۳۲۱ تا ۳۲۵)

 

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰) (صوت ۳۲۶ تا ۳۳۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰) (صوت ۳۳۱ تا ۳۴۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰) (صوت ۳۴۱ تا ۳۴۵)

 

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱) (صوت ۳۴۶ تا ۳۵۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱) (صوت ۳۵۱ تا ۳۶۰)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱) (صوت ۳۶۱ تا ۳۶۶)

 

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲)

عرفان در وادی عمل (سال تحصیلی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲) (صوت ۳۶۷ تا ۳۷۰)

منبع : مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

همسنگران