مجموعه درس های حکمت اشراق/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس های حکمت اشراق/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس های حکمت اشراق/آیت الله یزدان پناه نیاکی


 

برای دریافت صوت این درس به شکل قسمت بندی شده می توانید از قسمت زیر اقدام نمایید؛

درس حکمت اشراق (صوت ۱ تا ۱۰)

درس حکمت اشراق (صوت ۱۱ تا ۲۰)

درس حکمت اشراق (صوت ۲۱ تا ۳۰)

درس حکمت اشراق (صوت ۳۱ تا ۴۰)

درس حکمت اشراق (صوت ۴۳ تا ۵۰)

درس حکمت اشراق (صوت ۵۱ تا ۶۰)

درس حکمت اشراق (صوت ۶۱ تا ۷۰)

درس حکمت اشراق (صوت ۷۱ تا ۸۰)

درس حکمت اشراق (صوت ۸۱ تا ۹۰)

درس حکمت اشراق (صوت ۹۱ تا ۱۰۰)

درس حکمت اشراق (صوت ۱۰۱ تا ۱۱۰)

درس حکمت اشراق (صوت ۱۱۱ تا ۱۱۶)

منبع : مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

همسنگران