مجموعه درس های حکمت متعالیه/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس های حکمت متعالیه/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس های حکمت متعالیه/آیت الله یزدان پناه نیاکی

برای دریافت صوت این درس به شکل یکجا و قسمت بندی شده می توانید از قسمت زیر اقدام نمایید؛

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۸۷ – ۱۳۸۸

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) (صوت ۱ تا ۱۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) (صوت ۱۱ تا ۲۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) (صوت ۲۱ تا ۳۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) (صوت ۳۱ تا ۴۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) (صوت ۴۱ تا ۵۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) (صوت ۵۱ تا ۶۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) (صوت ۶۱ تا ۷۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) (صوت ۷۱ تا ۸۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) (صوت ۸۱ تا ۹۲)

 

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۸۸ – ۱۳۸۹

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹) (صوت ۹۶ تا ۱۱۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹) (صوت ۱۱۱ تا ۱۲۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹) (صوت ۱۲۱ تا ۱۳۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹) (صوت ۱۳۱ تا ۱۴۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹) (صوت ۱۴۱ تا ۱۴۸)

 

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۸۹ – ۱۳۹۰

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰) (صوت ۱۴۹ تا ۱۶۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰) (صوت ۱۶۱ تا ۱۷۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰) (صوت ۱۷۱ تا ۱۸۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰) (صوت ۱۸۱ تا ۱۹۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰) (صوت ۱۹۱ تا ۱۹۵)

 

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۹۰ – ۱۳۹۱

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱) (صوت ۱۹۶ تا ۲۰۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱) (صوت ۲۰۱ تا ۲۱۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱) (صوت ۲۱۱ تا ۲۲۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱) (صوت ۲۲۱ تا ۲۳۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱) (صوت ۲۳۱ تا ۲۳۹)

 

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۲۴۰ تا ۲۵۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۲۵۱ تا ۲۶۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۲۶۱ تا ۲۷۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۲۷۱ تا ۲۸۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۲۸۱ تا ۲۹۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۲۹۱ تا ۳۰۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۳۰۱ تا ۳۱۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۳۱۱ تا ۳۱۴)

 

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۳۱۵ تا ۳۲۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۳۲۱ تا ۳۳۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۳۳۱ تا ۳۴۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۳۴۱ تا ۳۵۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۳۵۱ تا ۳۶۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۳۶۱ تا ۳۷۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۳۷۱ تا ۳۸۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۳۸۱ تا ۳۸۸)

 

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۳۸۹ تا ۴۰۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۰۱ تا ۴۱۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۱۱ تا ۴۲۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۲۱ تا ۴۳۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۳۱ تا ۴۴۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۴۱ تا ۴۵۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۵۱ تا ۴۶۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۶۱ تا ۴۷۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۷۱ تا ۴۸۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۸۱ تا ۴۹۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۹۱ تا ۵۰۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۵۰۱ تا ۵۱۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۵۱۱ تا ۵۲۲)

 

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۵۲۳ تا ۵۳۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۵۳۱ تا ۵۴۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۵۴۱ تا ۵۵۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۵۵۱ تا ۵۶۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۵۶۱ تا ۵۷۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۵۷۱ تا ۵۸۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۵۸۱ تا ۵۸۵)

 

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۵۸۶ تا ۵۹۸)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۵۹۹ تا ۶۱۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۶۱۱ تا ۶۲۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۶۲۱ تا ۶۳۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۶۳۱ تا ۶۴۲)

 

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۶۴۳ تا ۶۵۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۶۵۱ تا ۶۶۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۶۶۱ تا ۶۷۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۶۷۱ تا ۶۸۱)

 

درس حکمت عملی (صوت ۱ تا ۱۰)

درس حکمت عملی (صوت ۱۱ تا ۲۰)

درس حکمت عملی (صوت ۲۱ تا ۳۰)

درس حکمت عملی (صوت ۳۱ تا ۴۰)

درس حکمت عملی (صوت ۴۱ تا ۵۰)

درس حکمت عملی (صوت ۵۱ تا ۶۰)

درس حکمت عملی (صوت ۶۱ تا ۷۰)

درس حکمت عملی (صوت ۷۱ تا ۸۰)

درس حکمت عملی (صوت ۸۱ تا ۹۰)

درس حکمت عملی (صوت ۹۱ تا ۱۰۰)

درس حکمت عملی (صوت ۱۰۱ تا ۱۱۰)

 

منبع : مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

همسنگران