اسامی برندگان مسابقه پیامکی زندگی درمکتب اهل بیت علیه السلام

اسامی برندگان مسابقه پیامکی زندگی درمکتب اهل بیت علیه السلام

اسامی برندگان مسابقه پیامکی زندگی درمکتب اهل بیت علیه السلام

1 آقای رضامهدوی  آمل
2 آقای علی قنبری آمل
3 آقای زین العابدین صدیقی آمل
4 خانم فاطمه یارمحمدی فرح آبادی مشهد
5 آقای رضا ابراهیمی آمل
6 خانم نسیم توفیق زابل
7 آقای محمدحسن حکیمیان یزد
8 خانم فرگل گرایلی آمل
9 آقای اسفندیارباغبانی ریزی اصفهان
10 خانم عفت خزند آمل
11 خانم خدیجه محمدی آمل

تعداد برندگان 14 نفر 

3نفر از برندگان از دریافت جایزه انصراف دادن و خط دائمی ایرانسل نمی خواستند

همسنگران