مجموعه درس های خارج نهایه الحکمه/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس های خارج نهایه الحکمه/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس های خارج نهایه الحکمه/آیت الله یزدان پناه نیاکی

استاد در این درس همچون دروس خارج متداول فقه و اصول، به صورت اجتهادی مباحث فلسفی را بررسی می کنند.

نظارت بر مباحث روز، همچون نظرات فیلسوفان غربی، همچنین فیلسوفان معاصر، بر طرف کردن خلل های مباحث موجود، نوآوری در مبانی، موضوعات و مسایل فلسفی از جمله ویژگی های این درس است.

درس خارج نهایه الحکمه
این درس، درس خارج فلسفه با محوریت کتاب نهایه الحکمه علامه سید محمد حسین طباطبایی است. استاد در این درس همچون دروس خارج متداول فقه و اصول، به صورت اجتهادی مباحث فلسفی را بررسی می کنند. ایشان ابتدا با طرح نظر علامه بحث را آغاز و سپس به بررسی سیر تاریخی مسایل، اقوال موجود در مساله، مبانی و ادله اقوال، علت سر برآوردن مسایل و اقوال و در نهایت جمع بندی و بیان نظریه مختار می پردازند.
نظارت بر مباحث روز، همچون نظرات فیلسوفان غربی، همچنین فیلسوفان معاصر، بر طرف کردن خلل های مباحث موجود، نوآوری در مبانی، موضوعات و مسایل فلسفی از جمله ویژگی های این درس است.
لازم به ذکر است تعداد جلسات این درس تاکنون از ۷۵۰ جلسه عبور کرده است.

برای دریافت صوت این درس به شکل قسمت بندی شده می توانید از قسمت زیر اقدام نمایید؛

 

درس خارج نهایه الحکمه – سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۱ تا ۱۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۱۱ تا ۲۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۲۱ تا ۳۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۳۱ تا ۴۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۴۱ تا ۵۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۵۱ تا ۶۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۶۱ تا ۷۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۷۱ تا ۸۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۸۱ تا ۹۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۹۱ تا ۱۰۰)

 

درس خارج نهایه الحکمه – سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۰۱ تا ۱۱۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۱۱ تا ۱۲۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۲۱ تا ۱۳۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۳۱ تا ۱۴۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۴۱ تا ۱۵۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۵۱ تا ۱۶۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۶۱ تا ۱۷۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۷۱ تا ۱۸۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۸۱ تا ۱۹۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۹۱ تا ۱۹۷)

 

درس خارج نهایه الحکمه – سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۱۹۸ تا ۲۱۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۲۱۱ تا ۲۲۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۲۲۱ تا ۲۳۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۲۳۱ تا ۲۴۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۲۴۱ تا ۲۵۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۲۵۱ تا ۲۶۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۲۶۱ تا ۲۷۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۲۷۱ تا ۲۸۳)

 

درس خارج نهایه الحکمه – سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۲۸۴ تا ۲۹۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۲۹۱ تا ۳۰۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۳۰۱ تا ۳۱۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۳۱۱ تا ۳۲۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۳۲۱ تا ۳۳۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۳۳۱ تا ۳۴۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۳۴۱ تا ۳۵۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۳۵۱ تا ۳۶۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۳۶۱ تا ۳۶۸)

 

درس خارج نهایه الحکمه – سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۳۶۹ تا ۳۸۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۳۸۱ تا ۳۹۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۳۹۱ تا ۴۰۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۴۰۱ تا ۴۱۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۴۱۱ تا ۴۲۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۴۲۱ تا ۴۳۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۴۳۱ تا ۴۴۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۴۴۱ تا ۴۴۹)

 

درس خارج نهایه الحکمه – سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۴۵۰ تا ۴۶۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۴۶۱ تا ۴۷۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۴۷۱ تا ۴۸۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۴۸۱ تا ۴۹۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۴۹۱ تا ۵۰۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۵۰۱ تا ۵۱۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۵۱۱ تا ۵۲۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۵۲۱ تا ۵۳۱)

 

درس خارج نهایه الحکمه – سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹) (صوت ۵۳۲ تا ۵۴۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹) (صوت ۵۴۱ تا ۵۵۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹) (صوت ۵۵۱ تا ۵۶۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹) (صوت ۵۶۱ تا ۵۷۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹) (صوت ۵۷۱ تا ۵۸۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹) (صوت ۵۸۱ تا ۵۹۲)

 

درس خارج نهایه الحکمه – سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰) (صوت ۵۹۳ تا ۶۰۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰) (صوت ۶۰۱ تا ۶۱۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰) (صوت ۶۱۱ تا ۶۲۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰) (صوت ۶۲۱ تا ۶۳۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰) (صوت ۶۳۱ تا ۶۴۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰) (صوت ۶۴۱ تا ۶۵۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰) (صوت ۶۵۱ تا ۶۶۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰) (صوت ۶۶۱ تا ۶۷۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰) (صوت ۶۷۱ تا ۶۷۶)

 

درس خارج نهایه الحکمه – سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱) (صوت ۶۷۷ تا ۶۸۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱) (صوت ۶۸۱ تا ۶۹۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱) (صوت ۶۹۱ تا ۷۰۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱) (صوت ۷۰۱ تا ۷۱۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱) (صوت ۷۱۱ تا ۷۲۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱) (صوت ۷۲۱ تا ۷۳۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱) (صوت ۷۳۱ تا ۷۴۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱) (صوت ۷۴۱ تا ۷۵۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱) (صوت ۷۵۱ تا ۷۶۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱) (صوت ۷۶۱ تا ۷۶۹)

 

درس خارج نهایه الحکمه – سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲) (صوت ۷۷۰ تا ۷۸۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲) (صوت ۷۸۱ تا ۷۹۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲) (صوت ۷۹۱ تا ۸۰۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲) (صوت ۸۰۱ تا ۸۱۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲) (صوت ۸۱۱ تا ۸۲۰)

 

منبع : مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

همسنگران