مجموعه درس های روش شناسی حکمت صدرایی/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس های روش شناسی حکمت صدرایی/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس های روش شناسی حکمت صدرایی/آیت الله یزدان پناه نیاکی

برای دریافت صوت این درس به شکل قسمت بندی شده می توانید از قسمت زیر اقدام نمایید؛

 

 

روش شناسی حکمت صدرایی (صوت ۱ تا ۱۰)

روش شناسی حکمت صدرایی (صوت ۱۱ تا ۲۰)

روش شناسی حکمت صدرایی (صوت ۲۱ تا ۳۰)

روش شناسی حکمت صدرایی (صوت ۳۱ تا ۴۲)

 

منبع : مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

همسنگران