مجموعه درس های شفاء بخش نفس/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس های شفاء بخش نفس/آیت الله یزدان پناه نیاکی

مجموعه درس های شفاء بخش نفس/آیت الله یزدان پناه نیاکی

فایل ۱۸۰ جلسه از سلسله جلسات درس شفاء – بخش نفس توسط استاد سید یدالله یزدان پناه در حوزه فلسفه اسلامی بارگزاری شده است.

برای دریافت صوت این درس به شکل قسمت بندی شده می توانید از قسمت زیر اقدام نمایید؛

 

درس شفاء – سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴

درس شفاء – بخش نفس (صوت ۱ تا ۱۰)

درس شفاء – بخش نفس (صوت ۱۱ تا ۲۰)

درس شفاء – بخش نفس (صوت ۲۱ تا ۳۰)

درس شفاء – بخش نفس (صوت ۳۱ تا ۴۰)

درس شفاء – بخش نفس (صوت ۴۱ تا ۴۶)

 

درس شفاء – سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

درس شفاء – بخش نفس (صوت ۴۷ تا ۶۰)

درس شفاء – بخش نفس (صوت ۶۱ تا ۷۰)

درس شفاء – بخش نفس (صوت ۷۱ تا ۸۰)

درس شفاء – بخش نفس (صوت ۸۱ تا ۸۷)

 

درس شفاء – سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

درس شفاء – بخش نفس (صوت ۸۶ تا ۱۰۰)

درس شفاء – بخش نفس (صوت ۱۰۱ تا ۱۱۰)

درس شفاء – بخش نفس (صوت ۱۱۱ تا ۱۲۰)

درس شفاء – بخش نفس (صوت ۱۲۱ تا ۱۳۰)

 

درس شفاء – سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷

درس شفاء – بخش نفس (صوت ۱۳۱ تا ۱۴۰)

درس شفاء – بخش نفس (صوت ۱۴۱ تا ۱۵۰)

درس شفاء – بخش نفس (صوت ۱۵۱ تا ۱۶۰)

درس شفاء – بخش نفس (صوت ۱۶۱ تا ۱۷۰)

درس شفاء – بخش نفس (صوت ۱۷۱ تا ۱۸۰)

 

 

منبع : مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

همسنگران