پروندۀ ویژه | درسنامۀ «تنها مسیر؛ راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی»

پروندۀ ویژه | درسنامۀ «تنها مسیر؛ راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی»

پروندۀ ویژه | درسنامۀ «تنها مسیر؛ راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی»

 تنها مسیر(1)
هستۀ اصلی

(40 جلسه)

 فایل PDF یکجا
● تک تک جلسات (صوت|متن سریع|PDF)
● دانلود 40 جلسه صوتی یکجا (700 مگابایت)

توضیح: اگر کسی بهتون توصیه کرده که مباحث
تنها مسیر استاد پناهیان را گوش کنید،
منظورش همین 40 جلسه است که
در شبهای ماه رمضان 1392
به علاوۀ ده جلسۀ هفتگی
بعد از ماه مبارک ارائه شده است.

تنها مسیر(2)
مباحث تکمیلی و مراحل عالی
مبارزه با هوای نفس
"مبارزه با هوای نفس پنهان" 
(8 جلسه)

● فایل PDF یکجا
● تک تک جلسات (صوت|متن سریع|PDF)

● دانلود 8 جلسه صوتی یکجا (150 مگابایت)

تنها مسیر(3)
راحت طلبی؛ مصداق مهم هوای نفس

(8 جلسه)

● فایل PDF یکجا
● تک تک جلسات (صوت|متن سریع|PDF)
● دانلود 8 جلسه صوتی یکجا (162 مگابایت)

تنها مسیر(4)
ابعاد اجتماعی و سیاسی
(7 جلسه)

● فایل PDF یکجا
● تک تک جلسات (صوت|متن سریع|PDF)
● دانلود 7 جلسه صوتی یکجا (190 مگابایت) 

تنها مسیر(5)
مدیریت لذت 
(12 جلسه)

● فایل PDF یکجا(تهیه نشده)
● تک تک جلسات (صوت|متن سریع|PDF)

تنها مسیر(6)
فرهنگ مبارزه با هوای نفس (3 جلسه)

● فایل PDF یکجا(تهیه نشده)
● تک تک جلسات (صوت|متن سریع|PDF)

جلسات متفرقه مرتبط

● خانواده و مبارزه با هوای نفس
● بررسی قرآنی علت مخالفت با انبیاء

تنها مسیر - دور دوم
رویکرد جدید

(7 جلسه)

توضیح: دور دوم تنها مسیر ادامه پیدا نکرد،
اما شروع متفاوت آن، حاوی نکات
ارزشمندی است)

● فایل PDF یکجا(تهیه نشده)
● تک تک جلسات (صوت|متن سریع|PDF)

منبع : سایت استادپناهیان

همسنگران